pavadinėti


pavadinėti
pavadinė́ti NdŽ iter. dem. pavadinti: 1. M, Rtr, . 2. Sut Nesa nereikė buvo jiemus klumkų rankiot, nei skolinykų pavadinėt, nei paskirt turtų savų DP419. 3. žr. pavadinti 1: Šitas žoles visap pavadinė́ja Vrn. 4. tr. kviesti: Pavadinė́ja mus ateit, pabūt Drsk. 5. tr. pravardžiuoti: Pasisakyk [tėvams], babūnę visaip pavadinė́ju Krš. | refl.: Palaiminti, … kurie… pikta geru pergali ir veikiaus savo tikro atstoja, neg apie juos bartis, kautis ir pavadinė́tis turėtų DP533. \ vadinėti; atvadinėti; įvadinėti; išvadinėti; pavadinėti; privadinėti; suvadinėti; užvadinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atvadinėti — atvadinėti; Sut iter. dem. atvadinti 2. vadinėti; atvadinėti; įvadinėti; išvadinėti; pavadinėti; privadinėti; suvadinėti; užvadinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvadinėti — Rtr, NdŽ; MP322 iter. dem. išvadinti: 1. M, J, Š, KŽ Pirmasis išvadinėjo Zolį eiti Žem. Galijotas išvadinėjo hebreičikus muštiese vienas ant vieno S.Stan. Vienas žmogelis mudviem pro šalį jodamas sustabdė žydą, išvadinėdamas ant maino Rp. 2. Aps… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavadinėjimas — sm. (1); Sut → pavadinėti 2. vadinėjimas; įvadinėjimas; išvadinėjimas; pavadinėjimas; pravadinėjimas; suvadinėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privadinėti — NdŽ, KŽ 1. M, LL24 iter. dem. privadinti 1. 2. refl. žr. privadinti 1 (refl.): Prisvadinėję žmonių iž Druskinykų [bulvių] kast Drsk. vadinėti; atvadinėti; įvadinėti; išvadinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvadinėti — NdŽ, KŽ; Sut, M iter. dem. suvadinti 2: Žmonis suvadinėjo ta marti, kėlė tą pagrabą Trk. [Storasta] suvadinėjo bajorus į suejimą; par suejimą pirmo[je] riogsojo vieto[je] M.Valanč. Savadinėja savus gaspadorius, susiedus Zt. | Vištos … vištelius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvadinėti — 1. iter. dem. užvadinti 3: Urėdai raiti jodinėja ir ažvadinėja žmones, kaip dabar brigadinykai Rk. Pats nora baliavoti, o kitų neužvadinė[ja] Užv. 2. tr. klausinėti: Ažvadinėja ponas to parabko, kur tu paukštę dėjai (ps.) Lz. vadinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vadinėti — vadinėti, ėja, ėjo NdŽ iter. dem. vadinti: 1. M, KŽ Pupšiškiai nėkaip [to miško] nevadinėjo Rt. Felčeriu vadinėja, jis karuomenėj felčeriu tarnavo Grž. 2. M, Rtr, DŽ, FrnW, OGLII415, DūnŽ, Pn, Pkr Vadinėja jis manę ant darbo J. Vadinėdavo žmonės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvadinėti — NdŽ, KŽ; Sut, M 1. iter. dem. įvadinti 2: Ir tuos, kurie juos ištikimai įvadinėja, pašelpia DP538. Sunkumuose ir visokiame reikale Mariją minėk ir Mariją invadinėk DP400. 2. SD1205 iter. dem. įvadinti 3: Pradės šventuosius regėjimop liaupsės tėvo …   Dictionary of the Lithuanian Language